Uitnodiging digitale Algemene Ledenvergadering 17-11-2020

Hierbij een herinnering over de al eerder aangekondigde ALV op dinsdag 17 november a.s., start 20.00 uur. We nodigen alle leden van De Pettelaer van harte uit om hier digitaal bij aanwezig te zijn.

Zaken die je moet weten:

a) De vergadering vindt plaats via Microsoft Teams.

b) Indien je deel wilt nemen, stuur dan een mail naar: secretaris@pettelaer.nl
Vermeldt in de mail duidelijk je voor en achternaam en je mailadres. De mail moet uiterlijk op donderdag 10 november a.s. in ons bezit zijn.

c) Diegene die zich aangemeld heeft, krijgt een link per mail toegestuurd.

d) 1 november 2020 staan de volgende documenten met toelichting achter ‘mijn pettelaer’; verenigingsdocumenten:.

Bij de Tab Notulen ALV:
-          Notulen ALV 19-11-2019

Bij de Tab Financiën:
-          Definitieve cijfers 2019 met toelichting
-          Balans per 31-12-2019 met toelichting
-          Begroting 2021 met toelichting

e) Ingekomen stukken en vragen en/of opmerkingen over de agenda of de stukken genoemd onder punt d) dienen uiterlijk op dinsdag 10 november a.s. ons bezit te zijn. Deze vragen zullen behandeld / toegelicht worden in de ALV. Vragen die later in ons bezit zijn zullen de 17e niet behandeld worden.

De Agenda met korte toelichting ziet er als volgt uit:

 1. OPENING
  De voorzitter zal de bijzondere eerste digitale vergadering van B.T.C. de Pettelaer starten om 20.00 uur.
 1. VASTSTELLEN AGENDA
  De agenda zal vastgesteld worden en al naar gelang ingekomen stukken mogelijke aangepast worden.
 1. BESTUURSWISSEL SECRETARIS
  Tamara Meij neemt afscheid en Carlijn Bos wordt verwelkomt als nieuwe secretaris.
 1. CORONA UPDATE
  De laatste stand van zaken zal besproken worden.
 1. INGEKOMEN STUKKEN / MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR
  De ingekomen stukken worden behandeld en ieder bestuurslid zal op zijn of haar terrein toelichting geven over de gebeurtenissen over de afgelopen periode.
 1. NOTULEN ALV 19 NOVEMBER 2019
  De notulen van de laatste ALV dienen goedgekeurd te worden.
 1. TRAINING
  Shalina zal toelichting geven over de stand van zaken met betrekking tot de trainingen, in het bijzonder met de aanpassingen die plaatsgevonden hebben.
 1. FINANCIËN 2019 / 2020 / 2021
  De penningmeester zal ingaan op de definitieve cijfers 2019, een break-even resultaat. Een toelichting staat per 02-11-2020 achter ‘mijn pettelaer’. De bevindingen van de financiële commissie worden toegelicht. De vergadering wordt gevraagd om de cijfers per 31-12-2019 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid. Er wordt een financiële inzage gegeven van de stand van zaken in 2020. En de begroting 2021 wordt gepresenteerd en zal goedgekeurd dienen te worden. Ook hiervan reeds een toelichting achter ‘mijn pettelaer’. Binnengekomen vragen zullen beantwoord worden.
 1. DRUPPEL ADMINISTRATIE
  Per gezin is één druppel beschikbaar. Vanwege de Corona perikelen werden veel druppels uitgedeeld. Bij diegene die een druppel hebben zal een éénmalige incasso plaatsvinden van € 20 (borg). Dit is in het verleden nooit gebeurd en zal nu ook rechtgezet worden. Nieuwe leden moeten bij inschrijving de borg voldoen.
 1. VOORSTEL NIEUW LID VAN VERDIENSTE
  Tijdens de ALV zal een persoon voorgedragen worden om Lid van Verdienste te worden. De ALV wordt om goedkeuring gevraagd.
 1. RONDVRAAG
 2. SLUITING

Tot binnenkort tijdens deze bijzondere ALV,
Bestuur B.T.C. de Pettelaer

Nieuws Overzicht