Lidmaatschap

Wachtlijst

Er is momenteel een beperkte wachtlijst. We kunnen de wachtlijstleden een instroomlidmaatschap aanbieden. Onderaan deze pagina staat meer informatie over het instroomlidmaatschap.

Aanmelden

 

Wilt u lid worden van B.T.C. de Pettelaer dan kunt u hieronder het aanmeldingsformulier vinden. Vergeet u niet een recente pasfoto (jpg bestand, min. 300x400 pixels) bij het digitale aanmeldingsformulier toe te voegen. Nadat u het aanmeldingsformulier heeft ingevuld, ontvangt u direct een automatisch gegenereerde bevestigingsmail. Deze wordt binnen enkele dagen gevolgd door een uitgebreide bevestigingsmail. Pas nadat uw lidmaatschap is bevestigd door de ledenadministratie worden uw persoonlijke loginnaam en wachtwoord geactiveerd. Hiermee kunt u zich toegang verschaffen tot het besloten deel van de website waar u o.a. het aanmeldingsformulier voor de training kunt vinden (zie ook onder Training hieronder).

 

Contributie

De contributie voor het seizoen 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016 is als volgt vastgesteld:

Senioren € 155,00 (18 jaar en ouder)*
Junioren € 90,00 (12 t/m 17 jaar)*
Pupillen € 60,00 (8 t/m 11 jaar) *1)
Mini € 25,00 ( t/m 7 jaar) *1)
Ondersteunend € 25,00 2)
Niet-spelend € 40,00 3)

* Het lidmaatschapsjaar loopt van 01 april van dat jaar t/m 31 maart van het opvolgende jaar, dit loopt gelijk met de uitgifte van de spelerspasjes door de KNLTB.
M.b.t. genoemde leeftijden geldt dat als men gedurende het lidmaatschapsjaar deze leeftijd bereikt.
1) Gedurende een eerste trainingscyclus (18 weken) dienen mini's en pupillen als aspirant-lid te zijn aangemeld bij de ledenadministratie (geen contributie verschuldigd). Aspirant-leden worden niet aangemeld bij de KNLTB en ontvangen geen pasje, maar kunnen wel aan alle clubactiviteiten meedoen. Kinderen t/m 11 jaar mogen dagelijks tot 18.00 vrij spelen.
2) Ondersteunende leden worden niet aangemeld bij de KNLTB.
3) Niet-spelende leden zijn door omstandigheden (blessure, zwangerschap, ziekte, verblijf in het buitenland) tijdelijk niet in staat om het lidmaatschap actief uit te oefenen. Zie overige toelichting onder "Niet-spelend lidmaatschap".
Nieuwe leden die zich gedurende het seizoen aanmelden, betalen contributie naar rato, d.w.z. alleen voor het aantal resterende maanden/ dagen van het betreffende seizoen.

 

Inschrijfgeld

 

Eénmalige administratiekosten bij aanvang lidmaatschap bedragen voor senioren € 47,50 en voor junioren € 27,50. Jaarlijks wordt door de Algemene Ledenvergadering de contributie voor het volgende seizoen bepaald.

 

Administratiekosten

 

De administratiekosten voor degenen die niet via automatische incasso betalen, bedragen € 5,00 kortingsregeling voor gezinnen Bij gezinnen waarbij 4 of meer gezinsleden wonend op hetzelfde adres lid zijn, geldt een familiekorting van 15%. Aspirant-leden en niet-spelende leden tellen hierbij niet mee.

 

Instroomlidmaatschap

 

Uitsluitend voor wachtlijstleden heeft het bestuur besloten om de optie aan te bieden van een instroomlidmaatschap. Dit instroomlidmaatschap houdt het volgende in:

 

  • Gedurende de periode dat men op de wachtlijst staat, mag men iedere dag (inclusief weekend) tot uiterlijk 18:00 vrij spelen (het tennispasje zal geblokkeerd worden na 18:00).
  • Nadat men van de wachtlijst af is, wordt men hierover geïnformeerd en zal de ledenpas gedeblokkeerd worden en kan ieder tijdstip worden afgehangen.
  • Men heeft de mogelijkheid om zich aan te melden voor training, competitie en alle andere clubevenementen (inclusief bijv. de wekelijkse tossavond). Bij indeling van de training en competitie hebben leden met een volledig lidmaatschap voorrang.
  • Het jaarbedrag van deze instroomcontributie bedraagt € 120,-. Men betaalt naar rato van het aantal maanden/dagen van het seizoen dat men lid zal zijn (bv. lid worden vanaf 1 juni 2015 betekent dat betaald dient te worden voor de periode van 1 juni 2015 t/m 31 maart 2016; het tennisseizoen loopt van 1 april tot 1 april). Daarnaast dient eenmalig inschrijfgeld betaald te worden van € 47,50 (zoals voor alle nieuwe leden).
  • Het instroomlidmaatschap zal automatisch omgezet worden in een regulier lidmaatschap bij aanvang van het volgende seizoen, tenzij :
    1) men dan nog op de wachtlijst staat, of
    2) men voor 1 december van het huidige seizoen heeft opgezegd.

 

Niet-spelend lidmaatschap

 

Niet-spelende leden zijn door omstandigheden (bijv. door blessure, ziekte, zwangerschap of verblijf in het buitenland) tijdelijk niet in staat om het lidmaatschap actief uit te oefenen. Omzetting tot niet-spelend lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 december. De kosten van het niet-spelend lidmaatschap bedragen € 40,00. Niet-spelende leden worden niet aangemeld bij de KNLTB. Na één seizoen wordt het niet-spelend lidmaatschap automatisch omgezet in een volledig lidmaatschap (een evt. wachtlijst is dan niet van toepassing), tenzij men tijdig heeft aangegeven het niet-spelend lidmaatschap voort te zetten. Inschrijfgeld is dan niet verschuldigd.

 

Training

 

Voor het volgen van training, verwijzen we u naar de pagina training.
Let op: u dient zicht eerst aan te melden als lid via de ledenadministratie voordat u zich kan aanmelden voor de training!

 

Introduceren

 

Bij uitzondering en als er geen wachttijd is, kan een lid van de vereniging iemand introduceren om op een van de banen te spelen. Eén en dezelfde persoon mag maximaal 3x per seizoen worden geïntroduceerd. Voor deze introducé‚ dient men een introductiekaart in te voeren in het digitaal afhangbord.
Deze kaart is tegen betaling van € 5 te verkrijgen achter de bar in het paviljoen de Knotwilg.

 

 

Wijzigen/opzeggen lidmaatschap

 

 

 

In het geval van veranderingen van huisadres, e-mail, telefoonnummers of evt. familieomstandigheden, verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk per e-mail door te geven aan de ledenadministratie. Opzeggen van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk per e-mail en uw opzegging dient uiterlijk op 1 december voorafgaand aan het nieuwe seizoen bij de ledenadministratie binnen te zijn. Op basis van het aantal leden wordt bij aanvang van het kalenderjaar namelijk een begroting opgesteld en wordt aan de KNLTB een bijdrage betaald. Leden die opzeggen, krijgen een bevestiging per e-mail.

 


 

Inschrijfformulier

 

Door deze inschrijving verplicht u zich tot het inleveren van een recente pasfoto (jpg bestand, min. 300x400 pixels) middels dit aanmeldingsformulier, of door de (goede!) pasfoto digitaal te sturen naar de Ledenadministratie (ledenadministratie@pettelaer.nl), ofwel per reguliere post te sturen naar Maria van Bourgondiësingel 28 5216 AC 's-Hertogenbosch.

Mochten er meer gezinsleden wonend op hetzelfde adres lid zijn van de club, wilt u die dan vermelden bij de opmerkingen!
De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met reguliere verenigingsactiviteiten. De gegevens worden tevens doorgegeven aan de KNLTB in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap.

Via deze inschrijving gaat u akkoord met het éénmaal per jaar plaatsvinden van een automatische incasso ten behoeve van de jaarcontributie en gaat u akkoord met de statuten en het reglement van B.T.C. de Pettelaer.