Algemene leden vergadering

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

B.T.C. DE PETTELAER

DINSDAG 20 NOVEMBER 2018

AANVANG 20.00 UUR

 

KNOTWILG 

 

  De agenda luidt als volgt:

 

 1. Opening

  De voorzitter opent de vergadering.

   

 2. Vaststellen agenda

  Gevraagd wordt om de agenda voor deze avond definitief vast te stellen.

   

 3. Ingekomen stukken / mededelingen

  Algemene ingekomen stukken en mededelingen zullen door de voorzitter behandeld worden en per bestuurspost zullen evt. mededelingen toegelicht worden.

   

 4. Notulen ALV 3 april 2018

  De leden wordt gevraagd om de notulen van de vorige ALV goed te keuren.

   

 5. Begroting 2019

  De penningmeester zal het financieel begroting voor het jaar 2019 toelichten.

  De Leden wordt gevraagd om in te stemmen met deze begroting.

   

 6. Rondvraag / wat verder ter tafel komt

   

 7. Sluiting

   

Tot ziens op onze ALV !!

Jij komt toch ook?

Bestuur B.T.C. de Pettelaer

 

Nieuws overzicht